מטריקס חתמים בינלאומיים

מטריקס חתמים בינלאומיים, היא סוכנות ביטוח מורשית ל’לוידס, הפועלת בישראל על פי רישיון מטעם המפקח על הביטוח וכן ל’לוידס העולמית ופועלת תחת קבוצת מטריקס ביטוח ופיננסים.

מטריקס חתמים בינלאומיים פועלת עם 100% ביטוח משנה של ללוידס, ומשווקת פוליסות ביטוח ייחודיות שאושרו לשיווק בישראל על ידי הפיקוח על הביטוח ועל ידי נציגי ללוידס בישראל.

הסוכנות מנוהלת על ידי שלמה מוסלי, בעל ניסיון וותק ביטוחי של 30 שנה בענף הביטוח.

 

אנו פועלים כיום לשיווק פוליסות בתחומים הבאים:

ביטוח אחריות מקצועית

בעלי מקצועות חופשים ובתי עסק נדרשים לכסות אירועים הקשורים מתפקודם המקצועי. כיסוי של אחריות מקצועית מכסה רשלנות, מחדל, אי מילוי חובה מקצועית וכן תקלות שנעשו בתום לב ולא מזדון.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מכסה את אחריותו החוקית של המבוטח בגין נזק/פגיעה בלתי צפוי שעלול להיגרם, עקב פעילותו של המבוטח לרכוש או גוף השייך לצד שלישי. הכיסוי מכסה גם הוצאות משפט סבירות.

ביטוח חבות המוצר

ביטוח חבות מוצר מכסה את אחריות המבוטח לנזק פיזי ו/או נפשי לגופו של צד שלישי כלשהו ו/או רכושו של צד שלישי כלשהו, שנגרם עקב מוצר בגינו אחראי המבוטח, כיצרן ו/או יצואן ו/או יבואן ו/או מפיץ ו/או משווק, לאחר שהמוצר יצא מחזקתו של המבוטח. היה ופעילות המבוטח כוללת גם את אספקת המוצר למשתמש בו, הביטוח מכסה גם פעילות התקנה ו/או הרכבה ו/או טיפול ו/או תיקון של המוצר.

ביטוח חבות מעבידים

ביטוח חבות מעבידים נועד לכסות את חבות המבוטח כלפי עובדיו בשל נזק גוף בלבד, אשר נגרם לעובד תוך כדי ועקב עבודתו אצל המבוטח, בשל רשלנות המבוטח, כתוצאה מתאונה או ממחלה. הכיסוי מכסה את ההשלמה לפיצויים המשולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי בשל תאונת עבודה או מחלת מקצוע, ובתנאי שעבור העובד משולמים על ידי המעביד דמי ביטוח לאומי כחוק.

נשמח לעמוד לרשותכם